# دَخمه_ی_خورشید،ماتِ_خیالات،لبِ_زخم،تاریکی_ِ_نوک_تی